WAKAF HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

  • Tafaqquh Journal Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang http://orcid.org/0000-0002-0659-4191
  • Ahmad Fauzi Aziz Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
  • Abdul Chalim Nur Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Keywords: Wakaf, Maslahah, Rumah Susun

Abstract

Akhir-akhir ini banyak permasalahan rumah susun yang mencuat dipermukaan, hal tersebut dikarenakan tingginya infestasi rumah susun yang tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum yang terkait dengan rumah susun di kalangan masyarakat luas. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik itu sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran, usaha berjualan dan lain sebagainya. Kita semua mengetahui bahwa untuk mencari rumah yang layak diperkotaan sangatlah sulit yang hal ini disebabkan karena terbatasnya lahan  tanah didaerah perkotaan.

Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada mulanya dilatarbelakangi dengan tujuan memajukan kesejahteraan umat, maka UU ini manjadikan hak milik atas satuan rumah susun sebagai harta benda wakaf. Mengingat bahwa tujuan dari rumah susun adalah untuk sebagai tempat tinggal dan atau hunian, maka tentu saja hak milik atas satuan rumah susun memiliki nilai ekonomis yakni dengan menyewakan kemanfaatannya kepada pihak lain, dan diperuntukkan untuk tujuan wakaf. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alquran & Tafsirnya, Kementrian Agama RI. Jakarta: Lentera Abadi, 2010

Alquran & Terjemahnya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemeh Alquran, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, tanpa tahun.

‘Alauddin, Badā’i‘ al- Ṣanā’i‘, Juz VI Beirut Lebanon : Dār al-Ma’rifat, 2000

‘Ulaysh, Muhammad. Manḥ al-Jalīl Syarkh ala’ Mukhtaṣār Sayyid Khalīl, Beirut Lebanon: Dar al- Fikr,1989

Abidin, Ibn. Ḥāsyiah Radd al-Mukhtār, Juz IV Beirut Lebanon : Dār al-Fikr, 2005

al-Anshori, Abu Yahya Zakariya. Fatḥ al-Wahāb, Juz I, Semarang: Toha Putra, tanpa tahun.

al-Bayumi, Ibrāhῑm Ghanῑm, Nidzām al-Waqf wa al-Mujtama’ al-Madany Fi al- Wathān al-Araby, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdāt al- Arabiah, 2001

al-Dasuqi, Ḥāsyiyah al-Dasuqi. Beirut Lebanon: Dār al- Kutub al- Ilmiah, 1996.

al-Nawāwi, Yahya bin Syarāf. Ṣaḥīḥ Muslīm bi Syarkh al-Nawawi. Juz X Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2006

al-Ramli, Syamsuddin. Nihāyat al-Muḥtāj. Juz V, Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.

al-Sharbini, Muhammad al-Khatib. Mugni al-Muḥtāj (Matba’ah al-Bāby al-Halābi 1958 M) II: 376.

al-Zuhailli, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz X, Beirut: Dār al-Fikr,1997

Basyir, Azhar. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), cet ke-2, Yogyakarta:UII Pres, 2004

Burhanuddin, Fiqih Ibadah, Bandung:Pustaka Setia, 2001

Daud, Mohammad Ali. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988

Departeman Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf. Jakarta: 2006.

Departemen Agama, UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & PP No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Surabaya : Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur), 2007

Departemen Agama, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Efendi, Satria, Usul Fiqh, Jakarta, Kencana, 2008

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995

Lubis, Suhrawardi K Dkk. Wakaf & Pemberdayaan Umat Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Ma’shum, Saefullah,dkk Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007

Mubarrak, Jaih. Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2008

Muhammad, Abu Abdillah ibn ismāῑl, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri Jilid II, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Muhammad, Kamāluddin bin Abdul wahid, Syarkh Fatḥ al-Qadīr, Juz VI Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995

Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Praja, Juhaya S. Perwakafan di Indonesia ; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, Bandung: Yayasan Piara, 1995

Qudamah, Muaffiquddin Ibn. al-Mugni. Juz VI Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al- Ilmiah, tanpa tahun.

Rauf, Abdul. Taisīr al-Wuqūf. Makkah: Nizar al-Musthafa, 1998

Rofiq, Ahmad. 2004 Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004

Sabiq, al- Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Juz III, Kairo: Dār al-Fath, 1995

Saroso, dkk. Cet, Ke-1, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Yogyakarta: liberty. 1984

Sitorus, Oloan, dkk. Kondominium dan Permasalahannya Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Cet Ke-1, Yogyakarta, 1998

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jakarta: Pradnya paramita, 2009

Suhadi, Imam. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002

Suparman, Usman. Hukum Perwakafan DiIndonesia, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994

Sutedi, Adrian. Hukum Rumah Susun Dan Apartemen, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Syafe’I, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka setia, 2007

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2009

Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Zahrah, Abu. Muḥāḍarāt Fi al-Waqf, Kairo: Dār al-Fikr al-Araby, 2005

Published
2020-01-19
How to Cite
Journal, T., Aziz, A., & Nur, A. (2020). WAKAF HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 35-51. Retrieved from http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/277
Section
Articles