Telaah Ulang Hak Paksa dalam Perkawinan Islam melalui Pendekatan Fiqh, Munâsib al-‘Illah dan ‘Urf

  • Moh. Dliya'ul Chaq Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang
Keywords: Islamic Marriage, Fiqh, Munâsib al-‘Illah, ‘Urf, Ijbâr Rights

Abstract

The provision ijbâr Rights in Islam has become the legal umbrella of forced marriage implementation in a deep-rooted society. The existence of unbalanced understanding and strong indication of the influence of ‘urf. Through fiqh approach, munâsib al-‘illah and ‘urf  focusing on review of forced reextrictions in Islamic law, obtained that right ijbâr is actually a safeguard against girls but when it becomes a guardian’s right, it can not be applied because; right of girl in the fiqh salaf  takes precedence over the right of guardians as the provisions of guardians ‘ad}al and the requirements of the guardian of mujbîr; legal images of the nature of girl and nature of children in the study of munâsib al-‘illah with the approach of al-qawâ’id al-fiqhîyah has one point of similarity that ‘illat is immature in sense of not being able to determine maṣlaḥah herself that shows maqâs}id avoids girls from danger, and this is difficult to achieve by forced marriage; the basic law of the right of ijbâr is the hadith that ‘illat in hadith it is ‘urf so that the hadith’s validity depends on ‘urf; and deliberation between guardians and girls is the best and praiseworthy way of determining a potential mate.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anas, Mâlik Ibn. al-Muwaṭṭa’. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006.
Andalûsî (al), Abû al-Walîd Muḥammad ibnu Aḥmad bin Rushd al-Qurṭûbî. Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid. Bierut: Dâr al-Fikr, t.th.
Anṣârî (al), Zainuddin Abû Yahyâ Zakariyâ. al-Ghurar al-Bahîyah bi Sharḥal-Bahjah al-Wardîyah. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1997.
Asqalâni (al), Aḥmad bin Ali bin Ḥajar. Bulugh al-Marâm. Almanshurah: Dâr al-Manarah, 2003.
Bayhaqî (al), Aḥmad Ibnu al-Khusayn. Sunan al-Bayhaqî al-Kubrâ. Mekkah: Maktabat Dâr al-Bâz, 1994.
Bujayramî (al), Sulaymân bin Muḥammad bin ‘Umar. Al-Bujayramî ‘ala al-Khaṭîb. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Bukhârî (al), Muḥammad Ibnu Ismâ’îl. al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ. Beirut: Dâr Ibnu Kathîr, 1987.
Chaq, Moh. Dliya’ul. “Reformulasi Fiqh Melalui Pendekatan ’Urf” Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
Dârimî (al), Abû Muḥammad. Sunan al-Dârimî. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.
Dâruquṭnî (al), ‘Alî ibnu ‘Umar. Sunan al-Dâruquṭnî. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1966.
Daud, Abû. Sunan Abû Daud. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.
Dimashqî (al), ‘Alâ’ al-Dîn Abû al-Ḥasan ‘Alî al-Mardawî. al-Inṣâf Fî Ma’rifati al-Râjiḥmin al-Khilâf ‘alâ Madhhab al-Imâm Aḥmad Ibnu Ḥanbal. Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, t.th.
Dimyâṭî (al), Abû Bakr bin Muḥammad Shaṭâ. Ḥâshiyah I’ânat al-Ṭâlibîn ‘alâ Ḥalli Alfâz}i Fatḥal-Mu’în. Beirut: Dâr Ibnu ‘Aṣṣâṣah, 2005.
Ghazâlî (al), Abû Ḥâmid. Iḥyâ’ ‘Ulûm al-Dîn. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
Ḥanbal, Aḥmad Ibnu. Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal. t.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1999.
Ḥaydar, ‘Alî. Durar al-Ḥukkâm Sharḥ Majallat al-Ahkâm. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
Had{rami (al), Abdur Raḥmân bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ‘Umar Bâ ‘Alawî. Bughyat al-Mustarshidîn. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Jawziyyah (al), Ibn Qayyim. Zâd al-Ma‘âd. Mesir: Muṣṭafâ al-Bâb al-Ḥalabî wa Awlâdih, 1970.
Jazîrî (al), Abdurraḥman. al-Fiqh ‘alâ Madhâhib al-Arba’ah. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmîyah, 1971.
Khallaf, ‘Abd al-Wahâb. ‘Ilmu Uṣûl al-Fiqh. Kairo: Dâr al-Ḥadîth, 2003.
Maqdisî (al), ‘Abd al-Raḥmân Ibn Ibrâhîm Bahâ’ al-Dîn. al-‘Uddah Sharḥal-‘Umdah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
Nasâ’î (al), Aḥmad Ibnu Shu’ayb. Sunan al-Nasâ’î al-Kubrâ. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
Nawawi (al), Muhyiddin Abû Zakariyya Yaḥya bin Syaraf. al-Majmû’ Sharḥal-Muhadhdhab. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
________. Rawḍat al-Ṭâlibîn. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Nujaym, Ibnu. al-Baḥr al-Râ’iq SharḥKanzu al-Daqâ’iq. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
Qurṭûbî (al), Abû ‘Umar Yûsuf al-Namrî. al-Istidhkâr al-Jâmi’ li Madhâhib Fuuqahâ’ al-Amṣâr. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
________. al-Kâfî fî Fiqh Ahl al-Madînah. Riyaḍ: Maktabat al-Riyâḍ al-Ḥadîthiyyah, 1980.
Sâbiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
Saleh, Abdul Mun’im. Hukum Manusia Seabai Hukum Tuhan, Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Melalui al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Sarkhasî (al). al-Mabsûṭ li al-Sarkhasî. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
Shâfi’î (al), Muḥammad Ibnu Idrîs. al-‘Um. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1993.
Sharbînî (al), Shams al-Dîn al-Khaṭîb. al-Iqnâ’ fi Ḥilli Alfâz}i Abî Shujâ’. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
________. Mughni al-Muḥtâj. t.tp.: Maktaba Shamelah, t.th.
Sharqâwî (al), Abdullah bin Ḥijâzi bin Ibrâhim. Ḥâshiyah al-Sharqâwî. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Shaybânî (al), Muḥammad Ibn al-Ḥasan. al-Ḥujjah ‘alâ Ahli al-Madînah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
Sîwâsî (al), Kamâl al-Dîn Muḥammad Ibnu ‘Abd al-Wâḥid. SharḥFatḥal-Qadîr. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Suyûṭî (al), ‘Abd al-Raḥmân. al-Ashbah wa al-Naḍâ’ir. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1983.
Tasûlî (al), Abû al-Ḥasan ‘Alî ibnu ‘Abd al-Salâm. al-Bahjah Sharḥal-Tuḥfah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
Yahya, Mukhtar. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam. Bandung: Al-Ma’arif, 1986.
Zarqâ, Muṣṭafâ Aḥmad. al-Fiqh al-Islâmî fî Thaubih al-Jadîd: al-Madkhal al-Fiqhî al-‘Âm. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1998.
Published
2018-01-17
How to Cite
Chaq, M. (2018). Telaah Ulang Hak Paksa dalam Perkawinan Islam melalui Pendekatan Fiqh, Munâsib al-‘Illah dan ‘Urf. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 5(2), 108-132. Retrieved from http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/114
Section
Article