Problematika Penentuan Hari Raya di Indonesia Perspektif Fiqh Madhhab Penguasa

Authors

  • Moh. Dliya'ul Chaq Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang

DOI:

https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.86

Keywords:

Determination of Holiday, Fiqh Sect Government

Abstract

Determination holiday in Indonesia always interesting to follow because always ended on absence of power force by government in bringing together the determination method holiday, punctuality holiday as well as the implementation of the holiday. Though fiqh legitimizes power forcefully of the government for not invite sinners, in the corridors mas?lah?ah and related issues for the people. Fiqh escorted through governments or that emerges from government in level of history more effectively and show government authority as fiqh dug by khulafâ’ al-râshidûn. Then it becomes interesting if the determination holidays in Indonesia viewed from perspective fiqh sect government. Through the model of content analysis interactif and with the document literature found two conclusions that perspective fiqh sect government (1) The Indonesian government has full authority to set the time and method of determining holiday with a model of collective diligence, in the sense chose a method of determining holiday and time holiday with representatives of community organizations. And (2) government decree through collective diligence on holiday must be obeyed and have binding force against Muslims in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Abdarî (al), Muh?ammad bin Yûsûf. al-Tâj wa Iklîl li Mukhtas?ar Khalîl. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
‘Âbidîn, Ibn. H?âshiyah Radd al-Mukhtâr. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
‘Alîsh, Muh?ammad bin. Fath? al-’Alî al-Mâlik. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
‘Ammâr, Abû al-Barakât H?usayn bin. Marâqî al-Fallâh?. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
‘Ibâdî (al), Abû Bakar al-H?addâdî. Al-Jawharat al-Munîrah. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
al-Qarafî (al), Shihâb al-Dîn. Al-Dakhîrah. Beirut: Dâr al-Gharbî, 1994.
Asqalânî (al), Ibn H?ajar. Bulûgh al-Marâm. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
__________________. Fath? al-Bârî. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
Bukhârî (al), Muh?ammad bin Ismâ’il. Jâmi’ al-S?ah?îh? li al-Bukhârî. Beirut: Dar Ibn Kathîr, 1987.
Dardîr (al), Abû al-Barakât. Al-Sharh? al-Kabîr li al-Dardîr. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Dâruqut?nî (al), Alî bin ‘Umar. Sunan al-Dâruqut?nî. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1966.
Dimyât?î (al), Abû Bakar. H?âshiyah I’ânat al-T?âlibîn. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
H?aqq (al), Muh?ammad Shams. ‘Awn al-Ma’bûd. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
Hasil Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXVI di Padang Tahun 2003
Haskafî (al), Alâ’ al-Dîn. Durr al-Mukhtâr. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
Hitti, Philip K. History Of The Arabs. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
H?ujjâj (al), Muslim bin, Jâmi’ al-S?ah?îh? li al-Muslim. Beirut: Dar al-Jayl, t.th.
Jazirî (al), ‘Abd al-Rah?mân. Al-Fiqh ‘alâ Madhâhib al-Arba’ah. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Kharshî (al), Muh?ammad. Sharh? Muh?tas?ar Khalîl. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Malîbârî (al), Zayn al-Dîn. Fath? al-Mu’în. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Mâwardî (al). Al-Iqnâ’ li al-Mâwardî. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
__________. Al-H?âwî al-Kabîr. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Mubarak, Jaih. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: Pustaka Islamika, 2008.
Mûs?ilî (al), Ibn Mawdûd. Al-Ikhtiyâr li Ta’lîl al-Mukhtâr. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Nawâwî (al), Yahya bin Sharaf. Sharh? S?ah?îh? al-Muslim. Beirut: Dar Ihyâ’ al-Turâth, t.th.
Nujaym, Zayn al-Dîn Ibn. Al-Ashbah wa al-Naz?â’ir. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1980.
____________________. Al-Bah?r al-Râiq Sharh? Kanzu al-Daqâ’iq. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th
Qurt?ubî (al), Yûsûf bin ‘Abdillâh al-Namrî. al-Kâfî fi al-Fiqh Ahli al-Madînah al-Mâlikî. Riyad: Maktabah al-Riyâd? al-H?adîthah, 1980.
Sarakhsî (al), Shams al-Dîn. Al-Mabsût? li al-Sarakhsî. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
S?âwî (al), Ah?mad bin Muh?ammad. Balaghat al-Sâlik. Beirut: Dâr al-Kutub, 1995.
__________________________. H?âshiyah al-S?âwî ‘ala Sharh? al-S?aghîr. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Sha’râwî (al). Tafsir al-Sha’râwî. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Shâfi’î (al), Muh?ammad bin Idrîs. Al-Umm. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
Shât?ibî (al), Ibrahîm bin Mûsâ. Al-Muwafaqât. t.tp.: Dâr Ibn ‘Affân, 1997.
Shawkâni (al), Muh?ammad bin Alî. Nayl al-Awt?âr. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
Shîrâzî (al), Ibrâhîm bin ‘Alî. Al-Tanbîh. Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.th.
Shobirin. Fiqh Madzhab Penguasa. Kudus: Brilian Media Utama, 2009.
Subkî (al), Tâj al-Dîn. Al-Ashbah wa al-Naz?â’ir. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1991.
Sulaiman, Abû Dâud. Sunan Abî Dâud. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
Suyût?î (al), ‘Abd al-Rah?mân. Al-Ashbah wa al-Naz?â’ir. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1981.
______________________. Târîkh al-Khulafâ’. Mesir: Mat?ba’ al-Sa’âdah, 1952.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Vol 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
T?arablisî (al), Shams al-Dîn. Mawâhib al-Jalîl li Sharh? Mukhtas?ar Khalîl. t.tp.: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 2003.
Zarkashî (al). Al-Manthûr fî al-Qawâid. Kuawait: Wizârat al-Shu’ûn, t.th.
Zuh?aylî, Wahbah. Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

Chaq, M. D. (2016). Problematika Penentuan Hari Raya di Indonesia Perspektif Fiqh Madhhab Penguasa. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 4(2), 73–102. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.86

Issue

Section

Article