Dain Dalam Perfektif Kajian Islam

(Kajian Hutang Dalam Surat Al-Baqoroh Ayat 282 Analisa Tafsir Fi Zhilal dan Tafsir Ibnu Kasir)

Authors

  • Anang dwi arif febrianto Institut bani fattah tambak beras jombang
  • Farhan Masrury Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

Keywords:

Dain dalam Perfektif islam., Al baqoroh ayat 282 tafsir Fi zhilal, Al baqoroh ayat 282 Tafsir Ibnu Katsir

Abstract

Utang, menurut terminologi fiqh muamalah mengenai utang dan piutang disebut juga “dain” sedangkan pendapat para fuqaha bahwa utang adalah pemberian sejumlah harta yang dibutuhkan oleh peminjam dengan berbagai syarat dan ketentuan dan peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. tanpa ada kelebihan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan Hutang adalah suatu usaha untuk memberikan pinjaman kepada seseorang dengan syarat dan ketentuan dari pihak peminjam yang mengembalikannya sebagai gantinya. Sedangkan yang dimaksud dengan piutang adalah uang yang dipinjamkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hutang usaha adalah uang atau harta yang diberikan oleh peminjam kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan akan dikembalikan kepada peminjam dalam jumlah yang sama pada saat ia mampu untuk melunasinya. Al-Qur'an memiliki arti sebagai hudallinas, yang merupakan salah satu fungsi utama Al-Qur'an. Dalam penjelasan lain, Al-Qur'an disebut juga Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagai risalah universal dan merupakan pedoman yang lengkap dan menyeluruh bagi manusia. Sebagai wahyu Allah swt., dan mukjizat kitab suci yang berisi Ibra dan hikmah yang wajib dipelajari karena merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Salah satu referensi tafsir adalah tafsir karya ulama terkemuka di bidang tafsir, Al-Hafizh bin Kasir yang lebih dikenal dengan Tafsir bin kasir dan juga tafsir Fi zhilal. Kedua tafsir Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir bil matsur yang telah diterima di kalangan umat Islam dan sekaligus menjadi acuan dalam penafsiran al-Qur'an.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adnan Munthoha, Kamus Lengkap 3 Bahasa (Arab-Inggris-Indonesia), (Surabaya : Greisinda Press)

Departemen Agama RI. Al-Qur?an Bayan Solusi Memahami Kandungan Al-Qur?an Secara Tematik, (Jakarta: Al-Qur?an Terkemuka, 2009)

Fuqaha adalah ahli hukum Islam dalam bidang Fiqihlm. Rujuk: Saifuddin Arief, Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam, (Jakarta Selatan: Darunnajah Publishing, 2008)

Katsir, Tafsir Ibn Katsir, 563

Menurut Manna al-Qaththan, Ibn Katsir lahir pada tahun 705 H. Lihat Manna al- Qaththan, Op.Cit.

Muhammad Husein Adz-Dzahabi, at-Tafsir wa al-Mufassirin, .Jilid II, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985)

Muhammad Said Al Asmawi. Ploblematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang, (Cipayung Ciputat : Gaung Persada Press, 2005)

Muhammad Taufiq Barakat, Sayyid Quthb Khalashah Hayatihi, Manhajuhu fî Harakah al-Naqd Al-Muwajah Ilaihi (Beirut: Dar Da?wah, Tt)

Peter Slim Dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

Sayyid Quthb, Fi Zhilalil Qur’an, terj. As?ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Supiana dan M.Karman. Ulumul Quran, Pustaka islamika. Bandung 2002.

Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Keuangan Islam Dalam Fiqh Syafi?i, (Selangor : Percetakan Mesbah Sdn Bhd, 2011)

Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi?i

Downloads

Published

2022-07-08

How to Cite

febrianto, A. dwi arif, & Masrury, F. (2022). Dain Dalam Perfektif Kajian Islam : (Kajian Hutang Dalam Surat Al-Baqoroh Ayat 282 Analisa Tafsir Fi Zhilal dan Tafsir Ibnu Kasir). Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 1(2), 150–161. Retrieved from http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/ushuly/article/view/ushulyjuli22_02

Issue

Section

Articles