Penerapan Raf’u al-Ḥaraj; Studi Analisis Shalat Jamak fî al-Ḥaḍar li al-Ḥâjah

  • Ahmad Faisol Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang
Keywords: Raf’u al-Ḥaraj, Plural Prayer, fî al-Ḥaḍar li al-Ḥâjah, Maqâṣid al-Sharî’ah

Abstract

In Islam, Raf’u al-Ḥaraj are basic principles in Islamic law that eliminates legal imposition on everything that complicate accordance with mashaqqah categories of human needs that level is divided into darūriyyât, âjiyyât, tahsîniyyât with ease and tolerance are form of legal relief (takhfîf).One form of takhfîf in islam is plural prayer. Because the ability to do the plural pray agreed by scholars is when traveling, pain, rain, and because of the Hajj. While the plural prayer is because there is a flurry of travel because when not in al-ḥâjah (fi al-haḍar li al-ḥâjah) for people who are not accustomed still a debate among scholars. The debate is interesting to observed with regard to the context of the passage by doing in-depth study of the interpretation of its meaning, as well as wujûh al-dilâlah of the passage, what is ta’abbudî which leaves no room for ijtihad, or ta’aqqulî are still opportunities ijtihad in istinbâṭ her, as well as other relevant considerations in accordance with the provisions of maqâṣid al-sharî’ah. This study provides an interesting conclusion that plural prayer is allowed, the record should exist mashaqqah in accordance with the principles of Raf’u al-Ḥaraj and plural prayer does not become a habit.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Ajam (al), Rafîq. Mausû’ah Musṭalaḥât Uṣûl al-Fiqh ‘Inda al-Muslimîn. Beyrût: t.ct., 1998.
‘Arabî (al), Abû Bakar Muḥammad bin ‘Abdullâh. Aḥkâm al-Qur’ân,. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2003.
‘Azzam, Naṣr Farîd Muḥammad Waṣîl, ‘Abd al-Azîz Muḥammad. Qawâ’id al-Fiqhiyyah. ter. Wahyu Setiawan. Jakarta; Amzah, 2009.
Aḥmad, Muḥammad bin. al-Siraj al-Munir fi al-I’anah ‘ala Ma’rifah Ma’ânî Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabîr. t.t: t.ct., t.th.
Alûsî (al), Abû al-Faḍl Shihâbu al-Dîn. Rûh al-Ma’ânî fi Tafsîr al-Qur’ân wa al-Sab’î al-Mathanî. Bayrût: Dâr Iḥyâ al-Thurâth al-‘Arabî, t.th.
Anṣâri (al), Zakaria bin Muḥammad. al-Ḥudûd al-Âniqah wa al-Ta’rîfât al-Daqîqah. Beyrût: Dâr al-Fikr al-Mu’asîr, 1991.
Bâḥisîn (al), Ya’kûb ‘Abd Wahhâb. Raf’u al-Ḥaraj fî al-Sharî’ah al-Islâmiyyah. Riyaḍ,: Maktabah al-Rushd, 2001.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Ḥamîd, Ṣâliḥ bin ‘Abd Allah. Raf’u al-Ḥaraj fî al-Sharî’ah al-Islâmiyyah; Ḍawâbituhu wa Taṭbiqâtuhu. Makkah: Jâmi’ah Ummu al-Qurâ, Markâz al-Buḥûth al-‘Alamî Wa Iḥyâ’i al-Turath al-Islâmî, Kulliyyah al-Sharî’ah Wa al-Dhirâsât al-Islâmiyyah, 1403 H.
Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin. Musnad Aḥmad. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
Khallâf, Abd Wahhab. ‘Ilm Uṣûl al-Fiqh. Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyyah, t.t.
Khudâri (al), Muḥammad. Uṣûl al-Fiqh. Iskandariyyah: al-Maktabah al-Tujjâriyyah al-Kubrâ, 2002.
Lamisî (al), Abû Thanâ’ Maḥmûd bin Zayd. Uṣûl al-Fiqh. Beyrût: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1995.
Ma’ali (al), Al-Imâm al-Haramain Abi. Ghiyatsu al-Umam fi al-Tiyatsi al-Dhulm. Dâr al-Da’wah t.th.
Nawawî, Muḥyi al-Dîn Abû Zakariyyâ Yaḥyâ bin Sharaf bin Murrâ. Kitab Al-majmu’. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.
________________. al-Minhâj fî Sharaḥ Ṣaḥîḥ Muslim bi Sharḥi al-Nawawi. t.t: Bayt al-Afkâr al-Dawliyyah, t.th.
Qardhawi, Yûsuf. Fatâwâ Al-Mua’tharah. terj. Gema Insani Pers; Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Pers, 2000.
Rushdi (al), Abû al-Walîd bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin. Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid. t.t: Dâr al-Ma’rifah, 1982.
Rusyd (al), Ahmad bin Abd al-Rahman bin Nasir. al-Hajah wa Athâruha fi al-Aḥkâm. Riyaḍ: Dâr Kunûz Ishbiliyâ li al-Nashr wa al-Tauzî’, 2008.
Salâm (al), ‘Izu al-Dîn ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Abd. al-Qawâidu al-Kubrâ al-Mausûm bi Qawâidi al-Ahkâm fî Iṣlâḥi al-Anâm. Damaskus: Dâr al-Qalâm, 2000). Vol. II.
Shâṭibî (al), Ibrâhîm bin Musâ bin Muḥammad al-Mashur bi. al-Muwâfaqât. Dâr bin ‘Affân, 1997.
___________________. al-Muwâfaqât. t.t: Dâr bin ‘Affân, 1997.
Suwaṭî (al), Muḥammad bin ‘Abd Allah bin ‘Âbid. al-Qawâ‘id wa al-Ḍawâbit al-Fiqhiyyah ‘Inda ibn Taymiyyah. t.t: Dâr al-Bayân, 20018.
Suyûṭî (al), Jalal al-Dîn ‘Abdurraḥman. al-Ashbâh wa al-Naẓâ’ir. t.t: Maktabah Nizâr Muṣṭafa al-Bâz, 1997.
___________________. Tanwir Al-Hawâlik. Mesir: ‘Îsâ al-Bâbî, t.th.
Syafi’i (al). Al-Umm. Beyrût: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
Ṭabarsî (al), Abû ‘Alî al-Faḍl bin al-Ḥasan. Majma’al al-Bayân fi Tafsîr al-Qur’ân. Bayrût: Dâr al-Murtaḍâ, 2006.
Waḥbâh al-Zuḥaylî dan Jamal al-Dîn ‘Âṭiyyah Muḥammad. Tajdîd al-Al-Fiqh al-Islâmî. Bayrût: Dâr al-Fikr, 2002.
Zahrah, Muḥammad Abû. Uṣûl Al-Fiqh. t.t: Dar al-Fikr, t,.th.
Zakariya, Muḥammad. Aujaz Al-Masâlik. Damashkus: Dâr al-Qalam, 2003.
Zarkashî (al). al-Manthûr fi al-Qawâ’id. Kuwayt: Wuzârah al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmiyyah, 1405 H.
Zaydân, Abd al-Karîm. al-Wajiz fi Uṣûl al-al-Fiqh. Baghdâd: Mu’assasah al-Qurṭubah, t.th.
Zuḥayli (al), Waḥbâh. Konsep Darûrat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif. terj. Saîd Agil Ḥusayn al-Munawwar M. Handri Ḥasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
Zurqâni (al), Muhammad. Sharḥu al-Zurqâni ‘Alâ al-Muwaṭṭa’. t.t: al-Maṭba’ah al-Khayriyyah, t.th.
Published
2017-03-05
How to Cite
Faisol, A. (2017). Penerapan Raf’u al-Ḥaraj; Studi Analisis Shalat Jamak fî al-Ḥaḍar li al-Ḥâjah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 5(1), 55-82. Retrieved from http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/82
Section
Article